2e Berap 2020

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

1.4 Verkeer, vervoer en waterstaat
Optimaliseren van de mobiliteit, wat in ieder geval inhoudt een veilig routenet (gebiedsontsluiting), een effectief parkeer- en vervoerssysteem en goede bereikbaarheid van voorzieningen. Tevens wordt gestreefd naar een goed werkend watersysteem

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Een betere verkeersveiligheid, een optimale doorstroming van verkeer (o.a. van en naar de kust) en de juiste parkeerder op de juiste plaats.

A. Opstellen van een mobiliteitsplan dat onderdeel uitmaakt van de herziening van Krachtig verbonden en invoering van een nieuw parkeersysteem.
Het nieuwe parkeersysteem wordt gefaseerd als volgt ingevoerd:
Fase 1
Aanschaf van parkeerticketautomaten in verband met de mogelijkheid tot contactloos betalen en tevens de invoering van bel-/mobiel parkeren en kenteken parkeren;
Fase 2
Aanschaf van een digitaal parkeervergunningsysteem;
Fase 3
Invoering van een efficiëntere handhaving met behulp van de juiste handhavingsinstrumenten.

Fase 1: momenteel vindt de implementatie plaats en ligt de focus op het oplossen van opstart problemen.

Fase2: In de planning is de implementatie voorzien per 01-01-2021. In de afgelopen periode heeft een intensief proces van afstemming met stakeholders plaatsgevonden. Deze input wordt momenteel verwerkt.

Fase 3: Voorbereidingen zijn in gang gezet. Wegens beschikbaarheid van personeel bij de leverancier loopt dit onderdeel iets achter op planning

In de raadscommissie Ruimte/AB d.d. 11.6.2020 is afgesproken dat in september 2020 het project parkeren 2.0 in de vorm van een evaluatie aanvullend wordt besproken.

In de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen van 15 september 2020 is gesproken over het verloop tot dan toe en de actuale stand van zaken. Ook is een doorkijk gemaakt naar het vervolgproces. Daarbij is aangegeven dat de afhandeling van de nog openstaande issues van fase 1 prioriteit heeft en dat in december een voorstel zal worden aangeboden voor de fasen 2 en 3.

B. Een adequate vervoersvoorziening op grond van de Wmo binnen de financiële kaders

B. Heroverweging beleid Wmo-vervoer via de herziening van Krachtig Verbonden en Programma Sociaal Domein.

Dit traject is onderhanden.

Dit is onderdeel van het Beleidsplan sociaal domein dat in de raadsvergadering van 29 oktober 2020 ter vaststelling wordt aangeboden.

C. Een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 (gebaseerd op de evaluatie van de planperiode 2014-2018) waarin zowel de vigerende als de toekomstige wetgeving en de strategie voor de komende jaren op het gebied van hemel,- afval,- en grondwaterzorg, inclusief de daarbij behorende financiële middelen, zijn verwerkt. Het GRP geeft inzicht in wat we hebben en vooral hoe het systeem functioneert als geheel en heeft als doel maatregelen uit te werken om het risico op wateroverlast te verminderen

C. Uitvoeren van de maatregelen die voortvloeien uit het Gemeentelijk Rioleringsplan in samenspraak met het waterschap Scheldestromen.

In het GRP is een projectenlijst opgenomen voor de periode 2020-2024. Momenteel worden projecten voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd zoals op deze lijst weergegeven. Er is sprake van een achterstand van enkele maanden voor fase 3 Schoondijke aangezien DNWG door coronamaatregelen momenteel geen werkzaamheden uit kan voeren.
Industrieweg Sluis (bedrijventerrein) is onlangs aanbesteed en start vanaf 17 augustus. Klimaatmaatregelen Wijk de Brabander besteden we aan in juni en uitvoering september-november 2020.
Wat reiniging en inspectie huidige rioolstelsel betreft wordt op korte termijn de opgave voor 2020 afgerond (deel stelsel Oostburg en Zuidzande). De aanpak van de riolering en inrichting Bolwerk e.o. IJzendijke is vorige week afgerond. Afgekoppelde hemelwater wordt geloosd op de Veste in IJzendijke. Dit oppervlaktewater kan tijdens langdurige droogte best wat water gebruiken/ontvangen.

De planning volgens de projectenlijst, behorende bij het GRP, wordt zoveel als mogelijk gevolgd. De COVID-19 maatregelen en eventuele bezwaarprocedures  zijn wel van invloed op de doorlooptijd. Schoondijke fase 3 start vanaf 1e kwartaal volgend jaar. De werken aan de Industrieweg Sluis zijn vanwege bezwaar tegen de tijdelijke ontsluitingsweg enkele maanden uitgesteld. Er wordt een onderbouwde vergunningaanvraag ingediend en tegen het besluit op de aanvraag staat vervolgens formeel bezwaar open.
De uitvoering van de maatregelen in Wijk de Brabander is volgens planning op 21 september 2020 gestart.
De rioolreiniging en -inspectie zijn volgens planning afgerond. De resultaten worden de komende maanden verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11