2e Berap 2020

Realistisch begroten

Toelichting op het proces

Gezien de ophanden staande financiële uitwerking van Krachtig Verbonden in 2021 is er voor gekozen om het proces te faseren.

Deze fases zijn:
- Fase 1: globale bijstelling op basis van een grove analyse
- Fase 2: gedetailleerde bijstelling op basis van een diepere analyse

De resultaten die voortvloeien uit fase 1 houden we vast tot de volgende fase. Pas na voltooiing van fase 2 kan de complete impact op het meerjarenperspectief worden gepresenteerd. Op dat moment zullen wij met voorstellen komen om eventuele overschotten te besteden of tekorten weg te werken.

Daar waar we in eerste instantie de gevolgen van Covid-19 buiten het proces van realistisch begroten wilden houden, is de realiteit inmiddels dat dit niet meer los van elkaar gezien kan worden. De kans dat boekjaar 2021 weer met een normale bedrijfsvoering kan worden gestart, wordt steeds kleiner.

Fase 1

In fase 1 hebben we ons beperkt tot de grote, duidelijk zichtbare bijstellingen. Dat betekent dat die budgetten begroot worden waarvan op basis van ervaringscijfers (realisatie 2019 en eerdere jaren) aangetoond is dat de raming te laag of te hoog is. In de rapportage komen we terug op de resultaten zoals die zijn opgenomen in de 1e bestuursrapportage+ 2020, met name als gevolg van Covid-19.

Fase 2

In fase 2 gaan we meer de diepte in. Dit betekent dat er zeer gedetailleerde analyses worden gemaakt van budgetten (tot op factuurniveau). Met name deze fase is zeer tijdrovend, maar de enige manier om te komen tot een realistische begroting met ingang van 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11