2e Berap 2020

Home

Weerstandsvermogen

Medio juli/augustus 2020 heeft er een evaluatie van de risico’s plaatsgevonden. Het totaal van de risico’s is ten opzichte van de 1e bestuursrapportage + 2020 verhoogd met € 2.957.000.

In onderstaande tabel is aangegeven in welke klasse de risico’s zijn ingedeeld. Het verschil van de risico’s heeft betrekking op wijzigingen in het geldbedrag (impact) en in de kans (%) dat het risico zich voor kan doen. De grootste afwijkingen in euro's (impact) worden nader toegelicht.

Klasse

Risicoscore (kans x impact)

Totaal per 31-03-2020

Totaal per 31-06-2020

Verschil

Zeer laag

1-2

757.500

762.500

5.000

Laag

3-6

5.636.500

5.486.500

-150.000

Gemiddeld

7-13

1.330.000

2.980.000

1.650.000

Hoog

14-18

2.000.000

2.000.000

0

Zeer hoog

19-25

600.000

2.302.000

1.702.000

Totaal

10.324.000

13.531.000

3.207.000

Wijzigingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage + 2020

Zeer laag
Er is geen of weinig structuur in het opslaan van bestanden waardoor bestanden en informatie niet meer terug te vinden is. Dit risico ad € 5.000 is toegevoegd.

Laag
Door onzorgvuldig handelen binnen de organisatie kan een data lek optreden wat tot gevolg leidt dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete kan uitdelen. In het informatiebeveiligingsbeleid staan de kaders en verantwoordelijkheden die binnen de organisatie gevolgd moeten worden op het gebied van informatiebeveiliging. De bewustwording onder de medewerkers over wat datalekken zijn is op dit moment nog niet geheel op orde, waarbij het verplicht thuiswerken op dit moment nog risico's met zich mee brengt. Het risico is met € 100.000 verhoogd.

Door het niet kunnen invullen van een vacature toezicht bouwen staat de controle van bouwprojecten onder druk. In overleg met het bevoegd gezag worden er prioriteiten binnen handhaving vastgesteld. Dit risico ad € 250.000 is verschoven naar de klasse gemiddeld doordat de kans dat het risico zich voor doet is verhoogd van 5% naar 40%.

Gemiddeld

Met ingang van 01-01-2022 gaat de herverdeling van het gemeentefonds van kracht. Op basis van de onderzoeken die momenteel lopen naar een gerecht vaardiger verdeling van het gemeentefonds blijken signalen dat plattelandsgemeenten nadeelgemeenten zullen worden. De impact varieert tussen de € 0 en € 60 per inwoner per jaar. Voor de gemeente Sluis zal de financiële impact naar verwachting hoger dan gemiddeld zijn aangezien er ook signalen zijn dat de opbrengst eigen middelen (OEM) wordt meegewogen in de herverdeling. De opbrengsten toeristen-, forensen- en parkeerbelasting van de gemeente Sluis zijn voor de omvang van onze gemeente relatief en absoluut hoog. Naar verwachting daarmee lopen we het risico op een groot effect op de uitkering vanuit het gemeentefonds. Dit  risico ad € 1.400.000 is nieuw toegevoegd in klasse gemiddeld.

Hoog

In deze klasse hebben zich geen wijzigingen voor gedaan.

Zeer hoog
Het realiseren van de taakstelling sociaal domein is een essentieel onderdeel van deze begroting en de beoordeling van onze financiële positie. Gezien de omvang van deze taakstelling en het veelal open-einde karakter van de hierin opgenomen budgetten, bestaat het risico dat de beoogde financiële taakstelling niet volledig wordt behaald. Dit risico ad € 1.702.000 is opgenomen in klasse zeer hoog.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11