2e Berap 2020

Home

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op de balans geen voorziening is getroffen. Voor de weerstandscapaciteit gaan we uit van de stand van de reserves (voor resultaatbestemming) per 31 augustus 2020.
Wij achten deze weerstandscapaciteit van € 14.793.000 ruim voldoende gelet op de aanwezige risico's en het hiermee gekwantificeerde bedrag van €  13.531.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11