2e Berap 2020

Home

Realistisch begroten

In 2018 (kadernota 2019-2022) is in beeld gebracht welke tekorten er waren in de budgetten van het Sociaal domein, met name als gevolg van de 3 decentralisatie (jeugd, nieuwe wmo en participatie).
Er is in de tussentijd hard gewerkt aan het projectplan Sociaal Domein waarin bijstellingen van het beleid in beeld zijn gebracht alsmede de financiële besparingen ter invulling van deze taakstelling. Voor 2020 bedraagt de taakstelling € 690.000. Hieronder wordt ingegaan op de invulling hiervan.
Invulling stelpost 2020
De invulling van de stelpost in 2020 kan deels worden gerealiseerd. De bijstelling van de volgende budgetten dragen daar, per saldo, aan bij:

  • Onderwijsachterstandenbeleid
    Per brief van 28 augustus 2020 bent u op de hoogte gesteld over onder andere de mogelijkheden om uit de beschikbare middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid en aanverwante taken een bijdrage te leveren aan de taakstelling sociaal domein. Door binnen de bestedingsdoelen van de verhoogde doeluitkering (deze is aangepast aan het uitgavenniveau dat de gemeente Sluis al jaren uit de eigen middelen heeft gefinancierd) te blijven, kan er in 2020 een besparing worden gerealiseerd van € 442.000.
  • Begeleiding
    Eveneens in de verschillenanalyse van de Jaarstukken 2019 is verantwoord dat de kosten voor begeleiding substantieel waren overschreden en slechts deels werden gecompenseerd door een meevaller op huishoudelijke voorzieningen. Voor 2020 wordt ingeschat dat er € 550.000 extra uitgaven zullen zijn voor begeleiding.
  • Participatie
    Eind september is de definitieve beschikking ontvangen van de gebundelde uitkering (vrij vertaald: rijksbijdrage voor de bijstandsuitkeringen). Deze blijkt € 346.000 hoger dan geraamd. Aan de andere kant is de verwachting dat de uitgaven (uitkeringen) € 345.000 lager uit zullen komen dan verwacht. Tezamen een voordeel van € 701.000.

Samengevat komt het bovenstaande uit op de volgende invulling van de taakstelling.

voordeel

nadeel

Taakstelling

690.000

- voordeel onderwijsachterstandenbeleid

442.000

- nadeel begeleiding

550.000

- voordeel participatie

701.000

Restant taakstelling

98.000

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11