2e Berap 2020

2e Bestuursrapportage 2020

Conform de richtlijnen in de Financiële Verordening Sluis 2017 bieden wij u hierbij de 2e Bestuursrapportage 2020 aan. Hierin rapporteren wij voor het lopende begrotingsjaar 2020 op de speerpunten uit de programmabegroting (hoofdstuk 1), de stand van zaken in de risico’s en ons weerstandsvermogen (hoofdstuk 2).

In de hoofdstuk 3 (Realistisch begroten) wordt de stand van zaken van de verschillende fasen van het realistisch begroten weergegeven en wordt er ingegaan op de Taakstelling Sociaal Domein.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11