2e Berap 2020

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

Inleiding
Participatie zowel op de arbeidsmarkt als in het sociaal maatschappelijk leven zijn belangrijk voor het welzijn en welbevinden van individuen. Evenals gezond bewegen en sporten. Hulp op maat en keuzevrijheid zijn daarbij de leidende uitgangspunten. De gemeente Sluis bezuinigt niet op de zorg aan diegenen die de zorg het hardste nodig hebben. En zet daartoe – indien nodig – in op ontschotting van beschikbare middelen. Een beroep op de gemeente is echter niet altijd vrijblijvend: Een aanvraag om een uitkering is bijvoorbeeld een aanvraag om werk!
Voor de leefbaarheid van de streek en het vestigingsklimaat van mensen en bedrijven zijn met name het behoud van kwalitatief goed onderwijs en goede thuisnabije zorg belangrijk. Dit zijn dan ook speerpunten in ons beleid. We werken daarbij nauw samen met de andere gemeenten, onze maatschappelijke partners en de zorgverzekeraar

Plan van aanpak Programma Sociaal Domein
Reeds in de Kadernota 2019-2022 en begroting 2019-2022 is aangegeven dat er oplopende tekorten zijn op het gebied van het Sociaal Domein. De volgende taakstellende bezuiniging is opgenomen:

2020: €     690.000
2021: € 1.650.000
2022: € 1.702.000
2022: € 1.702.000

Om die reden is besloten tot het vaststellen van het Programma Sociaal Domein. Het doel van het Programma Sociaal Domein is: “Breng beleid en uitvoering van gemeentelijke taken/dienstverlening in het sociaal domein binnen de financiële, inhoudelijke, beleidsmatige en juridische kaders.” Daarbij is een organisatorisch goede inbedding van belang.
Inmiddels is de volgende afbakening voor het Programma Sociaal  Domein vastgesteld:

“Sociaal domein is een term gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.”

Dit sluit aan bij de indeling/afbakening van het onderdeel Sociaal Domein, zoals deze is vastgesteld voor de opzet van de herziening van het visiedocument Krachtig Verbonden.  
Op dit moment vindt de inventarisatie plaats van het huidige beleid en gewenst beleid in het Sociaal Domein. Op basis daarvan kunnen de beleidsrichtingen worden bepaald. De eerste uitkomsten zullen in februari 2020 aan uw raad worden voorgelegd. Vervolgens kunnen de kaders worden gesteld en inzichtelijk worden gemaakt wat dit betekent voor de taken en de organisatie. Een en ander zal worden vertaald in een concreet implementatieplan.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11