2e Berap 2020

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

3.2 Ondersteuning en Begeleiding
Alle inwoners (incl nieuwkomers) kunnen naar wens en vermogen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Waar nodig worden mensen in een kwetsbare positie gestimuleerd, geholpen en beschermd.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Een goede inburgering van nieuwkomers

A. Vaststellen nieuw beleid in het kader van de nieuwe Wet Inburgering (die per 1-1-2021 ingaat)

De invoering van de nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 juli 2021. De beleidsvoorbereiding loopt door. Eind 2020 verwachten wij een concept beleid gereed te hebben. We zullen u hierover uiteraard informeren.

De beleidskaders en de plannen op hoofdlijnen worden aangeboden aan uw raad ter vaststelling in november 2020. We bereiden ons voor op de implementatie door o.a. inkoop van de leerroutes en het uitwerken van de lagere regelgeving. In 2021 leggen wij een Verordening ter vaststelling aan uw raad voor.

B. Uitvoering (wettelijke) taken sociaal domein binnen financiële, juridische, organisatorisch en beleidsmatige kader

B. Opleveren van een voorstel voor de aanpassing van het beleid en/of de uitvoering van het sociaal domein om financiële taakstelling (via herziening visiedocument Krachtig Verbonden en Programma Sociaal Domein)

Het proces rond beleidsplan sociaal domein loopt. Tijdens informatieve raadsbijeenkomsten op 18 en 25 februari 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de mogelijke beleidsrichtingen.  U heeft toen gevraagd om meer inzicht in de verschillende scenario’s en de onderbouwing ervan om standpunten in te kunnen nemen. Deze scenario's zijn op 9 juni 2020 tijdens een informatiecarrousel toegelicht en zijn de basis voor het concept beleidsplan. Dit concept wordt geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering op 2 juli, met de vraag vrij te geven voor inspraak. De gekozen scenario's worden vervolgens vertaald in een beleidsplan, een uitvoeringsplan en een begrotingswijziging.
Daarnaast heeft het college besloten om deel te nemen aan een zogenaamde visitatie van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein van de VNG. Deze commissie ondersteunt gemeenten door een advies op maat uit te brengen om grip te hebben en houden op de financiën in het sociaal domein. Het rapport van de visitatiecommissie komt op korte termijn beschikbaar.

Het beleidsplan Sociaal Domein wordt ter vaststelling aangeboden aan uw raad in de vergadering van 29 oktober 2020. Daarin wordt tevens benoemd wat de stand van zaken is ten aanzien van de financiële taakstelling. Aan de hand van een implementatieplan wordt vervolgens uitvoering gegeven aan het beleidsplan en de daarmee dus ook de voorkeursscenario’s.
Het rapport van de Visitatiecommissie van de VNG is inmiddels ontvangen en wordt gepresenteerd in een raadsbrede commissie Algemeen/Bestuur op 13 oktober 2020. In het raadsvoorstel tot vaststelling van het beleidsplan wordt aangegeven op welke wijze de opvolging van de aanbevelingen in het rapport voorzien wordt.

C. De realisatie van integrale zorgcentra waar inwoners terecht kunnen voor afgestemde dienstverlening vanuit de huisartsen, thuis- en ouderenzorg, basis-GGZ, maatschappelijk werk, opbouwwerk en het Wmo-loket van de gemeente.

C. Ontwikkelen van integrale zorgcentra c.q. integrale toegang tot zorg (binnen het programma Toekomstige Zorg (West) Zeeuws-Vlaanderen)

Na een succesvolle pilot in Breskens ten aanzien van integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking vormt de daar ontwikkelde wijze van samenwerken en afstemmen nu ook de basis voor samenwerking in andere kernen, zoals Oostburg. Alle deelnemers in de samenwerking hebben een voorkeur voor het werken volgens een netwerksamenwerking. Samengaan in één organisatie is voor geen van de partijen (op dit moment) een reëel, wenselijk en/of mogelijk scenario.
De uitbreiding naar andere doelgroepen zoals de jeugdzorg en/of de GGZ heeft om uiteenlopende reden, waaronder het vertrek van de projectleider en de coronacrisis, vertraging opgelopen. De looptijd van de subsidie is om deze reden verlengd

De multidisciplinaire overleggen voor ouderenzorg in Breskens en Oostburg lopen. Ook met de praktijk in Sluis worden gesprekken gevoerd.
De inzet van de projectleider is voorlopig opgeschort omdat de aanvraag voor de verdere financiering van de projectleider door CZ eerst nog verder moet worden aangevuld en ingediend. Mogelijk op regionaal niveau, omdat dit project ook één van de speerpunten vormt in het programma Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen.
Voor de toegang tot de jeugdzorg zijn drie modellen ontwikkeld (lokaal, regionaal en provinciaal). In lijn met het beleidsplan sociaal domein zullen deze nader worden uitgewerkt.

D. Versterken samenwerking onderwijs,  kinderopvang en zorg

D. Verder inrichten IKC (Integrale Kindcentra) zowel fysiek als inhoudelijk; Onderzoek naar herziening aanbod onderwijsondersteuning en leerlingbegeleiding, waaronder screening logopedie, schoolbegeleiding, VVE, zorgadviesteams (ZAT) en onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Vanaf dit jaar worden een tweetal orthopedagogen/gedragsdeskundigen (1 fte) via het RPCZ op de basisscholen en kinderopvanglocaties ingezet. Deze worden gefinancierd vanuit het budget schoolbegeleiding.

Het onderzoek naar de onderwijsondersteuning en leerlingbegeleiding is in een vergevorderd stadium en zal leiden tot een beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid en  Integrale Kindcentra (voorheen aangeduid als Masterplan Kindervoorzieningen).
Op dit moment lopen er gesprekken met de kinderopvang en de basisscholen ter herziening van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Er wordt uitgegaan van de behoeftes van de kinderen en de organisaties om te komen tot een passend aanbod voor de kinderen in de gemeente. Via een brief aan uw raad hebben wij inzicht gegeven in de financiële middelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11