2e Berap 2020

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

Speerpunten

3.1 Samenkracht
Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun woon- en leefomgeving

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Er is maatschappelijke ondersteuning (gratis en vrij toegankelijk) beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben

A. Onderzoek naar en besluitvorming over de inrichting van een algemene voorziening voor maatschappelijk werk in de gemeente Sluis, passend binnen en in overleg met de keten (binnen het Programma Sociaal Domein)

Het onderzoek naar en de in richting van een algemene voorziening voor maatschappelijk werk maakt integraal onderdeel uit van het Programma Sociaal Domein. Dit proces loopt.

Het beleidsplan Sociaal Domein wordt ter vaststelling aangeboden aan uw raad in de vergadering van 29 oktober 2020. Op basis van dat besluit zal met de nadere uitwerking/ implementatie worden gestart.

B. Er zijn voldoende mantelzorgers om aan de toenemende zorgvraag te voldoen en deze mantelzorgers voelen zich gesteund en gewaardeerd en raken niet over belast.

B. In samenwerking met zorgverzekeraar, huisartsen, zorgaanbieders en cliënt- en adviesraden gezamenlijk beleid vaststellen voor mantelzorgondersteuning en –begeleiding, inspraak in januari en vaststelling in juni

De nota Mantelzorgondersteuning en -waardering 2020-2024 heeft in het eerste kwartaal ter inzage gelegen. Besluitvorming door de raad is voorzien op 25 juni a.s. Voorafgaand aan vaststelling wordt het conceptbeleidsplan nog voor een finale check voorgelegd aan de stuurgroep Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen (TZWZV). Er is afgesproken dat eventuele input van de stuurgroep TZWZV wordt meegenomen bij het tot uitvoering brengen van het nieuwe beleid ten aanzien van mantelzorgondersteunings- en waardering.

Op 25 juni 2020 is de nota Mantelzorgondersteuning en -waardering 2020-2024 vastgesteld door de raad. Het nieuwe beleid wordt nu - in samenwerking met de partners binnen het programma Toekomstige Zorg en in samenhang met (de uitvoering van) het beleidsplan sociaal domein - verder geconcretiseerd en tot uitvoering gebracht.
Bij de vaststelling van de nota is toegezegd om de nota te monitoren en te evalueren. Hieraan zal nadere invulling worden gegeven in samenhang met de monitoring en evaluatie van het beleidsplan sociaal domein.

C. Een breed aanbod van activiteiten, evenementen en voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur, sport, leefbaarheid en maatschappelijke participatie voor zowel inwoners als toeristen

C. Herziening van het subsidiebeleid op grond van richtinggevende keuzes binnen het Programma Sociaal Domein

Op 28 mei 2020 heeft u ingestemd met het (technisch) wijzigen van de Algemene Subsidieverordening Sluis 2020. Onderlegger hiervoor was een enquête onder verenigingen. Op basis van de te maken keuzes binnen het Programma Sociaal domein zal er een later een herziening van het subsidiebeleid plaatsvinden.         

Op 29 oktober 2020 wordt het Beleidsplan Sociaal Domein aangeboden ter vaststelling. Op basis van de te maken keuzes binnen het Programma Sociaal domein zal er later een inhoudelijke herziening van het subsidiebeleid plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11