2e Berap 2020

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

3.3 Zorg en Volksgezondheid
De zorg is toekomstbestendig en (waar mogelijk) nabij georganiseerd.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Behoud of verbeteren van huidige niveau van de zorg in de gemeente

A. Ontwikkelen van een visie op de zorgketen beginnend vanaf preventie, nulde lijn (of sociaal domein), 1e lijn (huisartsen en basis-GGZ) tot 2e lijn (ziekenhuis) en verpleeghuis. In samenwerking met de zorgaanbieders, huisartsen, zorgverzekeraar en zorgkantoor (binnen programma Toekomstige Zorg (West) Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse coalitie)

Conform de ambitie in het coalitieprogramma om de samenwerking binnen de TZWZV verder uit te bouwen en te versterken (en daarmee de beoogde doelstellingen beter te borgen), zijn ambtelijk en bestuurlijk verschillende gesprekken gevoerd om ook op Zeeuws-Vlaams niveau tot een gezamenlijke visie en samenwerkingsafspraken te komen. Er is overeenstemming bereikt om te komen tot een Zeeuws-Vlaams programma met drie actielijnen: de zorginfrastructuur; integrale toegang tot zorg en ondersteuning (inclusief preventie); en arbeidsmarkt & opleidingen. Deze actielijnen moeten bijdragen aan het oplossen van de zorgkloof (de vraag naar zorg neemt toe, terwijl het beschikbare aanbod onder druk staat). De gemaakte afspraken zijn vertaald in een startdocument, met daarin de bestuursopdracht ten aanzien van de 3 actielijnen en een voorstel voor de organisatie-/ projectstructuur.

Het startdocument Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen is op 15 juni 2020 door alle partijen vastgesteld. Op grond van dit startdocument worden nu een intentieovereenkomst en organogram opgesteld, bestaande uit 4 programmalijnen (Visie op wonen, zorg en voorzieningen; Zorginfrastructuur 1e en 2 lijn; Integrale Toegang tot Zorg en ondersteuning, inclusief preventie en zorgombuiging; en Arbeidsmarkt en opleiden). Deze programmalijnen moeten bijdragen aan het oplossen van de zorgkloof (de vraag naar zorg neemt toe, terwijl het beschikbare aanbod onder druk staat).

B. Goede samenhang tussen zorg en huisvesting / betaalbare en organiseerbare zorg aan huis, in instelling of binnen geclusterde voorziening

B. Beleidsuitgangspunten van betrokken partijen vertalen in een visie op clustering van wonen, zorg en voorzieningen zoals huisarts, supermarkt, farmacie en vervoer met als doel om de zorg betaalbaar en organiseerbaar te houden (gezien de toenemende vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt).

Onderdeel van het onder A genoemde programma vormt het ontwikkelen van een Visie op Wonen, Zorg en Voorzieningen. Daar waar op regionaal niveau de uitgangspunten voor deze visie zijn opgenomen in het onder A genoemde startdocument, maakt de visie op Wonen, Zorg en Voorzieningen voor de gemeente Sluis integraal onderdeel uit van de herziening van de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden. De scenario's - ook ten aanzien van de visie op Wonen en Zorg - zijn op 26 mei 2020 doorgenomen tijdens een technische bijeenkomst. Op 30 juni 2020 is de richtinggevende bespreking voorzien.

De visie op wonen, zorg en voorzieningen is ontwikkeld vanuit van het programma Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen en maakt integraal onderdeel uit van de herziening van het visiedocument Krachtig Verbonden. Dit visiedocument is op 15 september 2020 vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling van de visie is voorzien in december 2020.
Voor Zeeuws-Vlaanderen zal – naar analogie van onze visie – tevens een Regionale Visie op Wonen, Zorg en Voorzieningen worden ontwikkeld. De ontwikkeling van deze visie maakt onderdeel uit van het programma Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen.

Het project Nieuwbouw de Stelle en Gezondheidscentrum Antonius is integraal meegenomen in het projectplan Gezondheidsdorp Oostburg. Voor dit project hebben we een projectplan ingediend binnen de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen. Deze Regiodeal is begin juli door alle partijen (waaronder 6 ministeries, de provincie Zeeland en de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten) ondertekend. Dit betekent dat het project nu verder uitgewerkt kan worden.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11