2e Berap 2020

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

Speerpunten

1.1 Beheer openbare ruimte en accommodaties
De openbare ruimte is goed onderhouden, toegankelijk en zo duurzaam mogelijk ingericht en de gemeentelijke accommodaties zijn beperkt in aantal, goed onderhouden, energiezuinig en toegankelijk voor mensen met een beperking.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Een zo beperkt mogelijk aantal, duurzame gemeentelijke gebouwen die voor zover van toepassing tegen minimaal kostendekkende verhuurprijzen aangeboden worden en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

A. Herzien van het strategisch gemeentelijk eigendommenbeleid, rekening houdend met de uitgangspunten uit de herziening Krachtig verbonden en de evaluatie van het huidige strategisch gemeentelijk eigendommenbeleid

De eerste stappen van het stappenplan herziening gemeentelijke gebouwen (commissie Samenleving/Middelen d.d. 12 november 2019) zijn uitgevoerd. Er is een inventarisatie van alle gebouwen gemaakt op het gebied van gebruik, bezettingsgraad, lasten, onderhoudskosten, opbrengsten, boekwaarden, duurzaamheidsinvesteringen, prioritering verduurzaming en aanwezigheid van alternatieve locaties in een betreffende kern. Dit heeft geleid tot een grove keuzematrix, die verfijnd zal worden zodra de uitgangspunten van de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden duidelijk worden.

Nu de concept Omgevingsvisie Krachtig Verbonden vrijgegeven is voor inspraak, zijn de uitgangspunten duidelijk en is in september gestart met de verfijning van de keuzematrix.

B. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige manier aan de samenleving deelnemen o.a. door een openbare ruimte die goed toegankelijk is.

B. Uitvoering geven aan de Lokale agenda toegankelijk Sluis 2019-2022.

Er is opdracht gegeven aan bureau Ongehinderd voor het toetsen en in beeld brengen van 50 locaties in onze gemeente op toegankelijkheid. Als gevolg van de voorzorgsmaatregelen COVID-19 heeft de uitvoering daarvan enige vertraging  opgelopen.

De uitvoering wordt in de tweede helft van dit jaar opgepakt.
De bijeenkomsten met de Zeeuws-Vlaamse werkgroep VN-verdrag zijn als gevolg van de Coronamaatregelen niet doorgegaan.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11