2e Berap 2020

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

1.2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Een betere aansluiting van vraag en aanbod op de woningmarkt met aandacht voor nieuwe woonvormen, combinaties wonen-zorg en het voorkomen van (langdurige) leegstand. Dit geldt voor alle kernen waarbij er specifieke aandacht uit zal gaan naar Nieuwvliet, IJzendijke en Aardenburg. Tevens is het van belang om in te spelen op veranderende wetgeving en daarbij rekening te houden met  de veranderende rol van de overheid.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad, die aansluit bij de behoefte, waarbij er aandacht is voor innovatieve woonvormen en combinaties met wonen en zorg en behoud van de leefbaarheid van iedere kern voorop staat (recreatieve verhuur van woningen)

A. Opstellen van een ‘Aanvalsplan wonen’ dat integraal onderdeel uit zal maken van de herziening Krachtig verbonden en tevens uitvoering zal geven aan het Masterplan Nieuwvliet en de dorpsplannen voor IJzendijke en Aardenburg.

Het proces tot herziening van de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden is gaande. Daarnaast zijn de rapportages Woningbehoefteonderzoek (WBO 2019) en het Kwalitatief Woning Onderzoek Zeeland (KWOZ) afgerond. U heeft deze ontvangen in de commissie Ruimte/AB op 10 maart 2020. Deze rapportages worden benut als bouwstenen voor de herziening van Krachtig Verbonden, die momenteel loopt.

De concept versie van Krachtig Verbonden is gereed. Dit visiedocument is op 15 september vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling van de visie is voorzien in december 2020.

B. Een actueel toetsingskader waarbij onderlinge dwarsverbanden op verschillende beleidsterreinen, in beeld worden gebracht met als doel dat deze elkaar moeten versterken.

B. Dit als onderdeel van herziening van visiedocument Krachtig verbonden.

De basis voor dit toetsingskader wordt gelegd in de uitvoeringsparagraaf die onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvisie.

Na vaststelling van het visiedocument zal dit toetsingskader nader worden uitgewerkt. Zodanig dat helder is waaraan een bouwplan dient te voldoen en dus wanneer medewerking kan worden verleend.

C. Een vlotte overgang van bestaande naar nieuwe wetgeving. Zoals nu voorzien zal de Omgevingswet in januari 2021 van kracht worden. Deze wet voorziet in het samenvoegen van vele wetten en verordeningen, met als doel deregulering, minder vergunningen en meer overzicht voor de burger.

C. Voorbereidingen treffen voor de invoering van de Omgevingswet. Deze voorbereidingen hebben o.a. betrekking op het inrichten van de organisatie, het aanpassen van de bedrijfsprocessen, het aansluiten op de landelijke ict-voorziening en het bepalen van het strategie- en ambitieniveau.

Inmiddels is bekend geworden dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. tot 1 januari 2022. Onze voorbereidingen gaan onverkort door.

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet is alvast gestart met de digitalisering van het vergunningenproces. De omschakeling naar de Omgevingswet zal hierdoor eenvoudiger worden. De overige voorbereidingen zoals aansluiting op het landelijke DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en het inrichten van een digitale checklist voor handhaving worden ook voortgezet.
Op 8 oktober 2020 hebben wij in de informatieve raadsbijeenkomst de stand van zaken aan u gepresenteerd. Aan de hand van een bewustwordingsspel hebben wij met uw raad gesproken over de ambitiebepaling. Zoals het er nu naar uitziet zullen wij in januari 2021 de ambitiebepaling ter vaststelling aan uw raad voorleggen.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11