2e Berap 2020

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

1.3 Natuur, Landschap en duurzaamheid
Behoud van een kwalitatief mooi landschap met een juiste balans tussen de verschillende functies. Goed toegankelijke (recreatie)natuurgebieden en een gezonde agrarische sector maken hiervan onderdeel uit.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Behoud en versterking van de bestaande recreatienatuurgebieden, waarbij beheer en onderhoud van groot belang is en openbare toegankelijkheid is vereist.

A. Uitvoering geven aan het rapport Kansen voor recreatienatuur door het in te zetten als toetsingskader voor nieuwe initiatieven.

Het rapport Kansen voor recreatienatuur is door de raad vastgesteld. Het zal verwerkt worden als toetsingskader in het op te stellen omgevingsplan Verblijfsrecreatieterreinen.

Deze ambitie staat verwoord in de concept herziening van Krachtig Verbonden. Bij de uitwerking van het Masterplan Nieuwvliet komt dit aandachtspunt ook specifiek aan bod.

B. Een klimaatbestendige gemeente, zowel met betrekking tot het bewustzijnsniveau van haar inwoners als op de manier waarop bij de inrichting van de openbare ruimte om wordt gegaan met veranderende klimaatomstandigheden.

B. Het opstarten van de risicodialoog met onze inwoners. De risicodialoog is een gesprek met stakeholders en inwoners van de gemeente over klimaatadaptatie (risico’s t.a.v. wateroverlast, hitte en droogte en hoe we hier mee om moeten/kunnen gaan).

We gaan de risicodialoog samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen organiseren. Op dit moment wordt deze intern voorbereid. We willen de risicodialoog in de vorm van een digitale enquête bij onze inwoners uitzetten, zodat iedereen zijn of haar input kan meegeven.

De risicodialoog is in uitvoering. De online enquête is uitgezet onder de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en inmiddels gesloten. De resultaten worden nu geanalyseerd. Deze zullen met een memo in het najaar (oktober/november) aan de gemeenteraad worden toegezonden. Deze memo bevat ook een voorstel hoe het vervolgtraject ten aanzien van de risicodialoog en de strategie eruit komt te zien.

C. Een vertaling van de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs en het landelijke klimaatakkoord naar gemeentelijk niveau.

C. Een breed gedragen visie op de energiestrategie op lokaal niveau opstellen in overleg met de opgerichte werkgroep.

Op 28 mei 2020 heeft u de de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Deze zullen wij ook aan de raad aanbieden in de cyclus van mei 2020. Bij het opstellen van deze RES heeft een brede, regionale, maatschappelijke discussie plaatsgevonden. Wij gaan de uitgangspunten van de RES 1.0 en onze eigen visie op de energiestrategie verwerken in onze omgevingsvisie Krachtig Verbonden. De input van de participatie-werkgroep Energietransitie zal hierin ook meegenomen worden.

De uitgangspunten van de RES 1.0 zijn opgenomen in het concept van Krachtig Verbonden. Op 22  september 2020 heeft een informatieve raadsbijeenkomst plaatsgevonden waar provincie Zeeland en netbeheerder Enduris een toelichting hebben gegeven op de mogelijkheden en belemmeringen in energietransitie voor Sluis.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11