2e Berap 2020

Programma's

Programma 2: Economie

2.3 Recreatie, toerisme en cultuur
De productiviteit in de toeristische sector wordt in samenwerking met andere sectoren verhoogt onder andere op basis van promotie.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige (verblijfs)recreatiesector, (rekening houdend met ontwikkelingen als bijvoorbeeld de recreatieparadox) gebruik makend van een goede promotie.

A. Verwerken van nieuw beleid uit de Kustvisie in gemeentelijk beleid en inzetten op promotie van en gastheerschap in zowel de gemeente Sluis als de Zwinstreek.

Verwerking van de uitgangspunten uit de  Kustvisie vindt plaats in de Omgevingsvisie Krachtig verbonden. Tevens worden er afspraken gemaakt over hoe de promotie vorm te geven. Daarbij maken we onderscheid tussen regionale- en streekpromotie.

De uitgangspunten zijn verwerkt in het visiedocument Krachtig verbonden. Deze uitgangspunten vormen ook de basis bij afspraken die momenteel gemaakt worden ten aanzien van het onderdeel regiopromotie. Op dit laatste punt wordt de raad in november bijgepraat.

B. Een goede afstemming tussen toerisme en zorg.

B. Invulling geven aan de verbinding tussen de sectoren toerisme en zorg op grond van het stimuleringsprogramma Gezondheidstoerisme en het project SAIL.

We hebben in februari het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd via de actiepuntenlijst van de commissie ruimte/AB. Hier is een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld t/m 2024. Uitvoering is gestart. Dit wordt begeleid door HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme en Ademas Projectmanagement.

De uitvoering van het stimuleringsprogramma loopt.

C. Cultuurhistorie beter benutten in relatie tot het toeristisch product

C. Verbeteren van de samenwerking met culturele instellingen o.a. op het gebied van kennis- en materiaaluitwisseling, promotie en positionering.

1. Tussen musea en andere cultuurinstellingen wordt reeds samengewerkt. Onze inzet is deze samenwerking te intensiveren. Dit onder andere door uitwisseling van informatie, kennis en materiaal (vitrines, panelen, e.d.), gezamenlijke promotie en uitgaven, de opzet van gezamenlijke thema-exposities, afstemming van activiteiten om doublures te voorkomen (data, thema’s) enz

2. In het kader van de herdenking 75 jaar (2019-2020) werd en wordt op een positieve en (zowel organisatorisch, publicitair als financieel) effectieve manier samengewerkt. Daarvoor werd een samenwerkingsforum opgericht, bestaande uit ca. 25 instellingen. De werking van het forum werd actief begeleid door de gemeente. Besloten werd het tijdelijke samenwerkingsforum een structureel karakter te geven. Het komt tenminste twee keer per jaar samen en dient voorts als afstemmingplatform en vraagbaak.   

3. Overigens is de samenwerking niet alleen gericht op een betere samenwerking tussen culturele instellingen onderling, maar ook samenwerking tussen culturele instellingen enerzijds en toeristische instellingen en ondernemers anderzijds.

Na vaststelling van het visiedocument Krachtig verbonden zal de bijdrage die de culturele sector levert aan het toeristisch product, verder inzichtelijk gemaakt worden in de nog op te stellen cultuurnota.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11