2e Berap 2020

Programma's

Programma 2: Economie

Speerpunten

2.1 Economische ontwikkeling
De werkgelegenheid wordt versterkt op basis van samenwerking

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Het behoud van onderwijsvoorzieningen door kinderen te behouden voor Nederlandse onderwijssysteem/-keten (en weglek van leerlingen naar België voorkomen).  

A. De inrichting van startgroepen voor kinderen vanaf 2,5 jaar (in kernen langs de grens) en onderzoek naar de vorming van een Beneluxschool.

Vanaf september 2019 zijn startgroepen gerealiseerd in Sluis, Cadzand, Eede en Aardenburg. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt.
De startgroepen in Aardenburg, Eede, Sluis en Kustschool zijn vanaf dit schooljaar gestart. Alle startgroepen zijn 5 ochtenden geopend.
Momenteel kiezen niet alle ouders ervoor om hun kind gelijk 5 ochtenden te brengen. Dit hangt vaak van de leeftijd af. Bv een 2-jarige komt in plaats van 2 ochtenden nu 3 en dat groeit naar verloop van tijd naar de 5 dagdelen.
Onderzoek naar de vorming van een Beneluxschool dient herstart te worden. Vanuit het schoolbestuur was eerder aangegeven hieraan vooralsnog geen prioriteit te geven.

De startgroepen in Aardenburg, Cadzand, Eede en Sluis draaien goed. Er is een stijging te zien van het aantal kinderen dat er gebruik van maakt ten opzicht van oktober 2019. Deze stijging zit vooral in het aantal tweejarigen.
Vanuit de regiodeal zijn er middelen beschikbaar voor de startgroepen. Hierover worden Zeeuws-Vlaams afspraken gemaakt.

Het onderzoek naar de vorming van een Beneluxschool staat nog on hold. Op dit moment liggen er meer urgente prioriteiten op het gebied van onderwijs waaronder het Kindvoorzieningenplan.

B. Behoud van een breed, duurzaam en kwalitatief goed aanbod van voortgezet onderwijs in Oostburg

B. We leveren bestuurlijke en ambtelijke inzet alsmede een financiële bijdrage ten behoeve van de realisatie van het Transformatieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.
De bestuurlijke en ambtelijke inzet betreft het meedenken over knelpunten, politieke lobby en het stimuleren van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Daarnaast heeft u in 2018 een jaarlijkse financiële bijdrage toegezegd ten behoeve van het transitiearrangement voor de duur van 4 jaar. Op grond van de beoordeling van de voortgang stellen we jaarlijks een volgende tranche beschikbaar.

Maandelijks vindt er overleg plaats tussen de directie van het Zwin College en de gemeente. Hierin worden actuele en nieuwe ontwikkelingen besproken. Tweemaal per jaar wordt met alle stakeholders de Monitor Voortgezet Onderwijs ZV besproken.
Het schoolbestuur zal na de zomer uitgenodigd worden een toelichting te verstrekken over de gang van zaken m.b.t. het Transitiearrangement tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving/Middelen.

Tijdens de laatste Monitor-bijeenkomst is besloten om de evaluatie van het Transitieplan, die gepland is in het derde jaar van de transitieperiode, naar voren te halen en hier een onafhankelijke adviseur met een frisse en kritische blik bij te betrekken. Conform de afspraak gaat het schoolbestuur op zoek naar een mogelijke geschikte kandidaat.

Vanuit het schoolbestuur wordt tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 23 november een toelichting verstrekt over de voortgang van het Transitieplan.

C. De (Zeeuwse) economie versterken via het verhogen van de concurrentiekracht door kennis en innovatie te stimuleren.

C. Via de Economic Board inzetten op duurzame netwerken en samenwerking. Met als doel het stimuleren van de regionale economie en om via een goed functionerend ondernemersloket werkgevers te ontzorgen en wegwijs te maken in de diverse stimuleringssubsidies zoals “Zeeland in stroomversnelling”.

De contacten met de ondernemersverenigingen in de gemeente zijn verder geïntensiveerd.
Onder impuls van het ondernemersloket heeft de gemeente Sluis deelgenomen aan het prestatieonderzoek winkelgebieden van de provincie Zeeland.
Er heeft afstemming plaats gevonden over de regionale bedrijvenprogrammering en diverse overkoepelende beleidszaken en er heeft afstemming plaats gevonden met Economische Impuls Zeeland.
Er is deelgenomen aan de kennis- en netwerkbijeenkomsten. Onder andere van Stichting Clok en Stichting de Nieuwe Winkelstraat. De stand van zaken m.b.t. deze onderwerpen zal opgenomen worden in het wekelijkse infobulletin voor de raad.

De COVID-19 crisis heeft de gebruikelijke werkzaamheden, plannen en prioriteiten gewijzigd.
De werkzaamheden waren nu vooral toegespitst op het ondersteunen van de ondernemers door hen te informeren over protocollen en diverse financiële regelingen waaronder de TOZO aanvragen. Er werd nauw samengewerkt met de ondernemersverenigingen.
Zo werden ondernemers door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over maatregelen in de openbare ruimte, terrassenbeleid, belastingen en heffingen etc.
Het Ondernemersloket maakte deel uit van de gemeentelijke werkgroep coördinatie 1,5 m samenleving.
Voor de Bestuurlijke Taakgroep Economie Zeeland werd wekelijks input vanuit de gemeente aangeleverd en informatie vanuit de Bestuurlijke Taakgroep werd in de gemeentelijke organisatie belegd.
De door de provincie Zeeland georganiseerde vervolgacties naar aanleiding van het rapport prestatieonderzoek winkelgebieden zijn als gevolg van COVID-19 niet doorgegaan. Sluis nam deel aan het onderzoek “Economische impact Corona op de Zeeuwse steden”. Namens het college en de ondernemers is het rapport aangeboden aan de staatssecretaris Economische Zaken. Ook is het rapport gedeeld met de Zeeuwse Tweede Kamerleden. Dit resulteerde in een gesprek met Kamerlid Schonis en een afvaardiging van ondernemers, cultuur- en sportsector.
Twee maal is een digitaal overleg georganiseerd met de regionale portefeuillehouders economie.

D. Het streven naar een evenwichtige, inclusieve arbeidsmarkt.

D. Met de dertien Zeeuwse gemeenten en VNO/ NCW invulling geven aan de “doe agenda perspectief op werk in Zeeland” en “participeren loont” om de knelpunten op de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen. Tevens uitvoering geven aan de Zeeuwse bestuursopdracht om de werkgeversdienstverlening in Zeeland te verbeteren.  

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de samenwerking in de arbeidsmarktregio Zeeland. Er is sprake van een gedeeld principe dat het door stakeholders samen optrekken tot synergievoordelen leidt. De Doe-Agenda Perspectief op Werk zal worden gebruikt om deze samenwerking en daarmee de professionalisering verder uit te bouwen. Voor de langere termijn is de ambitie om te komen tot een meerjarige visie voor de arbeidsmarktregio Zeeland, met heldere duiding van taken, rollen en samenwerkingsrelaties van publieke en private partijen die hier een verantwoordelijkheid in hebben of willen nemen. Dit moet resulteren in een  integrale ketenaanpak waarbij alle facetten vanaf het in beeld brengen van potentiële kandidaten tot het duurzaam plaatsen worden meegenomen. Op 24 juli 2020 is een eerste overleg om de ambities te concretiseren.

De Zeeuwse samenwerkingspartners waaronder vakbonden, VNO/NCW, Scalda, UWV, Zeeuwse stichting maatwerk (ZSM), gemeenten, Viazorg, Hogeschool Zeeland, Economische Impuls, Huis van de Techniek, provincie en Sw-bedrijven hebben de ambitie uitgesproken voor samenwerking op basis van een gezamenlijke meerjarenagenda. Met een aantal universiteiten is gesproken hoe de arbeidsmarktregio deze agenda vorm kan geven. De Erasmusuniversiteit Rotterdam wordt bij deze opdracht betrokken en maakt een werkplan. In oktober wordt een klankbordgroep of begeleidingsgroep ingesteld om draagvlak te toetsen en de voortgang te bewaken. Zitting in de klankbordgroep nemen Zeeuwse werkkamer, Onderwijs, werkgeversorganisaties, UWV, gemeentelijke WSP, Economic Board en gemeente Goes. In 2021 moet dit leiden tot een definitieve samenwerkingsagenda.
Daarnaast zijn er plannen om te werken met een Zeeuws team van jobhunters om 256 werkzoekenden een betaalde baan te bieden en voor 64 leerlingen een stageplaats te zoeken. De mogelijkheid om gebruik te maken van de tool “Jobdigger” wordt onderzocht. Het doel is om nog beter inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt en in de beschikbare kandidaten voor plaatsing op de arbeidsmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11