2e Berap 2020

Programma's

Programma 2: Economie

2.2 Bedrijfsinfrastructuur
Er is sprake van een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Voldoende aanbod en benutting van de bedrijventerreinen, waarbij leegstaande bedrijfspanden worden aangepakt.

A. Inzetten op acquisitie van de bedrijventerreinen en uitbreiding van de Vlasschaard in Eede.

Ten opzichte van een jaar terug zijn er heel wat meer opties op de bedrijventerreinen Stampershoek en Deltahoek. De 2 resterende percelen op Technopark zullen in 2020 worden verkocht / in erfpacht uitgegeven aan ter plaatse zittende bedrijven. Ook voor De Vlaschaard is de verwachting dat de 2 resterende percelen nog in 2020 zullen zijn verkocht of in optie uitgegeven.
De uitbreiding van De Vlaschaard is in voorbereiding. Op dit moment wordt fiscaal nader onderzocht op welke wijze deze uitbreiding het beste kan worden vorm gegeven: geheel in eigen beheer of slechts gedeeltelijk.

De interesse in percelen op de bedrijventerreinen blijft aanhouden. Op De Vlaschaard is het laatste perceel in optie uitgegeven en ook op Technopark zijn er geen gronden meer beschikbaar. Voor Deltahoek en Stampershoek is sprake van een toenemende vraag.
De uitbreiding van De Vlaschaard is in volle voorbereiding. In de loop van 2021 zal aan de gemeenteraad een grondexploitatie ter vaststelling worden voorgelegd.

B. Behoud van detailhandel in de kernen (zowel food als non-food), waarbij rekening  wordt gehouden met de huidige trends  als internetaankopen

B. Uitvoeren van een distributieplanologisch onderzoek om met name de foodsector voldoende mogelijkheden te kunnen bieden.

In overleg ondernemers worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een gemeentebreed DPO. Een en ander om ontwikkelingen in onder andere Breskens te onderbouwen.

Aan ondernemers in de supermarktbranche is gevraagd naar hun toekomstvisie. Na vaststelling van het visiedocument Krachtig verbonden zal een DPO opgesteld worden waarbij de toekomstvisie van de ondernemers het uitgangspunt is.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11