2e Berap 2020

Programma's

Programma 4: Bestuur en veiligheid

4.3 Bestuurlijke samenwerking
We hebben te maken met diverse gemeente-overstijgende vraagstukken. We zoeken daarbij actief samenwerking op met andere partners (overheid, maatschappelijke instanties en bedrijfsleven).  Om samen sterker te staan, kennis te delen, kwetsbaarheid weg te nemen en efficiencywinst te behalen. Bestaande samenwerkingsverbanden worden daarom verder uitgediept.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Gezamenlijke kracht, efficiencywinst en minder kwetsbaarheid

A. Actieve deelname in samenwerkingsverbanden op diverse niveaus, zoals:
- Regionaal: Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Grenzeloos Zeeuws-Vlaanderen (samen met bedrijfsleven)
- Zeeuws: VZG, OZO, Tafel van 15
- Landelijk: P10, Stedenband Amsterdam, Delfzijl en Heerlen
- Grensoverschrijdend: samenwerking met de gemeenten Maldegem, Knokke-Heis, Damme en Sint Laureins (GOS)

Begin dit jaar zijn samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen concrete stappen gezet om te komen tot een regionale visie. Dit in relatie tot de provinciale omgevingsvisie. U bent hierover schriftelijk geïnformeerd. De voorziene bijeenkomst voor de 3 gemeenteraden kon als gevolg van de voorzorgsmaatregelen COVID-19 geen doorgang vinden. Een nieuw moment hiervoor wordt gezocht.

De aandacht van de stedenbandgemeenten Amsterdam, Delfzijl en Heerlen gaat logischerwijs momenteel vooral uit naar de eigen gemeente. Dit laat onverlet dat, indien nodig, toch een beroep kan worden gedaan op expertise van andere gemeenten. Zo is gebruik gemaakt van de voortrekkersrol die Amsterdam vervult op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet.   
Het periodiek overleg met de Vlaamse buurgemeenten heeft onder druk van de omstandigheden een andere frequentie en invulling gekregen. Voorheen waren er drie vergaderingen per jaar, thans vindt frequent digitaal overleg plaats, waarbij actualiteiten met betrekking tot de lockdown en het geleidelijk opheffen daarvan worden uitgewisseld.   

Wij onderschrijven het eerste concept van de regionale visie. Deze wordt aan uw raad voorgelegd. De daarvoor geplande bijeenkomst op 7 oktober 2020 kon als gevolg van de voorzorgsmaatregelen COVID-19 niet doorgaan.
Het traject voor de Provinciale Omgevingsvisie is weer opgepakt. Op dit moment vindt een zogenaamde bestuurlijke integratieronde plaats. Hierin worden met stakeholders zoals de Recron, Impuls en ZLTO inzichtelijk gemaakt welke knelpunten er zijn en zullen vervolgens voorstellen formuleren.
In december wordt stilgestaan bij het 10-jarig jubileum van de stedenband Amsterdam-Delfzijl-Heerlen-Sluis. De met hulp van Amsterdam door de stedenbandgemeenten gestarte lobby voor de continuering van de Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling heeft ertoe geleid dat zij nauw betrokken zijn bij het evaluatie-onderzoek dat in opdracht van het ministerie van BZK wordt uitgevoerd.

Actuele thema’s binnen de P10 zijn de lobby ten aanzien van het gemeentefonds en agenda platteland. De P10 heeft samen met de G4, G40 en M50 de resolutie ‘Eerlijke financiële verhoudingen’ opgesteld voor de algemene ledenvergadering van de VNG van 25 september. Deze resolutie is unaniem aangenomen. Centraal staat dat er structureel iets mis is tussen het Rijk en gemeenten als het gaat om de financiële verhoudingen. Het gemeentefonds moet niet alleen herverdeeld worden maar ook groter worden qua omvang om alle taken goed uit te kunnen voeren.
Daarnaast wordt binnen de P10 gewerkt aan een agenda platteland die de P10 aan de formateur van het Nieuwe Kabinet gaat aanbieden. De P10 pleit voor een agenda platteland naast de huidige agenda stad.

Met de burgemeesters van de Vlaamse buurgemeenten vindt zeer regelmatig digitaal overleg plaats. Het accent ligt daarbij op het uitwisselen van informatie over de coronamaatregelen en de impact voor inwoners van en bedrijven in gemeenten aan beide zijden van de grens.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11