2e Berap 2020

Programma's

Programma 4: Bestuur en veiligheid

4.2 Veiligheid
We zetten in op een veilige woon-, verblijfs- en leefomgeving, een gemeente waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

Stand van zaken 1 e Berap:

Stand van zaken 2 e Berap:

A. Samen met burgers en natuurlijke veiligheidspartners (politie, justitie, brandweer, zorgpartners en andere hulpverleningsdiensten) bijdragen aan een veilige leefomgeving

A. Uitvoering geven aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid:
Jeugd:  
Schoolveiligheidsconvenant opstellen,
Integrale ketenaanpak “probleemjongeren"
Kwetsbaren in samenleving:
- Implementatie plan van aanpak verwarde personen
Met onze samenwerkingspartners een sluitende aanpak rondom mensenhandel realiseren  
Implementatie van de regie- en de-escalatiekaart om samenwerking en de op- en afschalen binnen casuïstiek te reguleren
Wonen:
- Meer vrijwilligers werven en opleiding voor buurtbemiddeling
- Verder uitbouwen WhatsApp groepen buurtpreventie
Ondermijning:
- Inzetten op in- en externe bewustwording met betrekking tot ondermijning
- Het digitaal nachtregister op vakantieparken en jachthavens implementeren

De COVID-19 crisis vraagt veel van onze capaciteit op het gebied van openbare orde en veiligheid. Als gevolg daarvan zullen mogelijk niet alle gestelde speerpunten voor 2020 gehaald worden.
Jeugd:
In afstemming met politie en middelbare scholen wordt bekeken of er een schoolveiligheidsconvenant opgesteld kan worden.
Kwetsbaren in de samenleving
De implementatie van het plan van aanpak personen met verward gedrag loopt.
Er is een werkgroep mensenhandel actief en er wordt een uitvoeringsprogramma opgeleverd. Streven is om in ieder geval een  gemeentelijke aandachtsfunctionaris mensenhandel te benoemen.
Wonen
Deze onderwerpen liggen op dit moment stil omdat prioriteit gegeven wordt aan de coronacrisis.
Ondermijning
Er zijn contacten met het RIEC om te kijken hoe de bewustwording gecreëerd kan worden. Wij verwijzen in dat kader naar de informatie die u ontvangen heeft in de commissie Ruimte/AB op 11 juni 2020.
Het nachtregister zal logischerwijs volgen naar aanleiding van de getroffen maatregelen in het kader van de corona crisis en recreatie.

Jeugd
De gemeente heeft het initiatief genomen om met politie, het OM en het middelbaar onderwijs tot een convenant te komen.
De werkgroep komt in oktober 2020 voor het eerst bijeen. De verwachting is dat in september 2021 volgens dit convenant gewerkt kan worden.
De afgelopen periode heeft er  regelmatig (bestuurlijk) overleg plaatsgevonden met onder andere het Zwincollege omtrent Veiligheid.
Kwetsbare in de samenleving
De implementatie van het plan van aanpak personen met verward gedrag loopt.
Intern is de neventaak aandachtsfunctionaris mensenhandel belegd. Het uitvoeringsprogramma is opgeleverd en de gemeente heeft zich gecommitteerd aan de uitvoering hiervan.

Wonen
Geen ontwikkelingen te melden  t.o.v. de 1e Berap.
Ondermijning
De verstrekte informatie in de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur is nog steeds actueel.

B. Voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen

B. - Trainen en oefenen op onze rol, taken en verantwoordelijkheden in de Zeeuwse crisisorganisatie (kolom Bevolkingszorg). Dit zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.
- Het realiseren van een bodembelastingkaart voor Conventionele Explosieven (uitvoering raadsbesluit 26 september 2019).
- Verdere integrale, preventieve aanpak bij vraagstukken op het gebied van openbare orde, handhaving en sociale veiligheid.

Er wordt op Zeeuws niveau getraind en geoefend op het gebied van crisis- en rampenbestrijding. Als gevolg van de coronacrisis staat de kolom Bevolkingszorg in actieve stand. Oefeningen liggen op dit moment stil.
Er zijn gesprekken met aanbieders die voor ons een bodembelastingkaart kunnen ontwikkelen.
De integrale preventieve aanpak op openbare orde vraagstukken loopt.
 In januari 2020 heeft u ingestemd met het indienen van een aanvraag voor de Rijksbijdrageregeling (bommenregeling).

De gemeentelijke kolom (Bevolkingszorg) in de crisisorganisatie is actief in de Grip 4 situatie. Als gevolg van deze inzet vinden er momenteel minder oefeningen en trainingen plaats.
De gesprekken met de aanbieders voor een bodembelasting kaart zijn gaande.
Naar verwachting zal in 2020 u een voorstel worden aangeboden voor het aanwijzen van een springplaats voor niet gesprongen explosieven.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11